EP20 การเลือกผังดาว

ระดับผังของดาว (แกะเก็ก)

การแบ่งคุณภาพของผังดาวระดับต่างๆ ตามพลังปราณชี่ หลักๆ แบ่งเป็น 3 ประเภท

1.ผังดาวมาตรฐาน

1.1 ดาวรุ่งเรืองหน้าหลัง (อ๋วงซัวอ๋วงเหี่ยง)

1.2 ดาวขึ้นเขาตกน้ำ (เจี่ยซัวเหี่ยจุ้ย)

1.3 ดาวคู่อยู่หลังบ้าน (ซังแชเก้าซัว)

1.4 ดาวคู่อยู่หน้าบ้าน (ซังแชเก้าเหี่ยง)

2.ผัวดาวพิเศษ

2.1 ภาคีสิบ (ฮะจั๊บ)

2.2 เจ็ดดาวชิงพลัง (ชิกแชผะเกียบ)

2.3 ผังดาวไตรภาคี (แป่บ้อซาปัวข่วย)

2.4 ผังภาคีเรียงตัว (เหลี่ยงจูซาปัวข่วย)

3.ผังดาวที่ไม่ดี

3.1 ผังดาวติดคุก (หยิบชิ้ว)

3.2 ผังดาวซ้ำซ้อน (หวงงิ้ม ผังดาวย้อนทวนและฮกงิ้ม)

3.3 ดาวภูเขา-ดาวน้ำ ซ้ำซ้อนทั้งผัง (โป๊ยสุ่งข่วย)

Compare listings

เปรียบเทียบ
Malcare WordPress Security